Praktyczne ćwiczenia ewakuacji z obiektów

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zm.) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Posiadamy profesjonalną kadrę oraz wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych. Oferujemy kompleksową pomoc w organizacji ćwiczeń poprzez:

  • sprawdzenie obowiązujących w obiekcie procedur ewakuacyjnych lub w przypadku ich braku profesjonalna pomoc w opracowaniu takowych procedur wraz z przeszkoleniem pracowników i osób funkcyjnych,
  • przygotowanie scenariusza ćwiczeń ewakuacyjnych dostosowanego do panujących warunków na terenie zakładu,
  • przygotowanie pisma do Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej informującego o organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych,
  • przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych z wykorzystaniem środków pozoracyjnych, w tym: dymu pozoracyjnego, oraz zainstalowanych w obiekcie systemów przeciwpożarowych, nadzór nad przebiegiem ćwiczeń,
  • udział zastępów straży pożarnej podczas ćwiczeń,
  • sporządzenie profesjonalnego raportu z przebiegu ćwiczeń ewakuacyjnych zawierającego ewentualne uwagi i zalecenia dotyczące poprawy warunków lub/oraz procedur ewakuacyjnych w obiekcie.

Podstawa prawna

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zm.) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.