Nadzór nad Ochroną Przeciwpożarową

W ramach zleconego nam nadzoru nad ochroną przeciwpożarową zapewniamy Zleceniodawcy profesjonalną i spersonalizowaną obsługę w zakresie obowiązków należących do Właściciela, zarządcy i użytkownika. W ramach tych działań kontrolujemy zwłaszcza:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażenie w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz chemiczne środki gaśnicze, w tym zapewnienie odpowiedniej ilości nie stosowanych powszechnie środków gaśniczych i urządzeń gaśniczych, których zastosowanie wymuszają właściwości fizyko-chemiczne mediów stosowanych w procesie technologicznym,
 • przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę,
 • spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe i drogi ewakuacyjne,
 • prawidłowość przeglądów i kontroli w zakresie sprawności systemu alarmowania i powiadamiania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Dodatkowo w ramach nadzoru nad ochroną przeciwpożarową:

 • określamy kierunki zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów lub innych miejscowych zagrożeń,
 • dokonujemy okresowych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej i na ich podstawie sporządzamy:
  • zalecenia i ogólne wnioski, które przekazujemy do rozpatrzenia Zleceniodawcy,
  • opracowujemy wytyczne dotyczące działań przeciwpożarowych odpowiednio do ich właściwości.