Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Gdy ocena zagrożenia wybuchem wykaże występowanie atmosfer wybuchowych pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na stanowiskach pracy, na których występują strefy zagrożenia wybuchem mają obowiązek przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej oraz opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Obowiązki takie nakłada na pracodawców rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

Wychodząc naprzeciw potrzebom oferujemy usługę wykonania oceny ryzyka, a na jej podstawie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem zawierający wszystkie wymagane informacje i zalecenia.

Podstawa opracowania Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem stawiany jest pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników na stanowiskach pracy, na których występują strefy zagrożenia wybuchem. Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem na podstawie oceny ryzyka.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w których to z przyczyn technologicznych może wystąpić atmosfera wybuchowa. Zobowiązuje pracodawcę do stosowania odpowiednich środków technicznych, odpowiednich do rodzaju działalności, aby zapobiec tworzeniu się atmosfery wybuchowej, powstawania źródeł zapłonu i zapewnić ochronę przed ich skutkami.

Powyższe rozporządzenie zawiera następujące informacje dotyczące, wykonania w/w dokumentacji:

Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę, co najmniej:

 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej,
 • prawdopodobieństwo występowania oraz uaktywnienia się źródła zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych,
 • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, użytkowane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływanie,
 • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać:

 • opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu,
 • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy.
 • oświadczenie pracodawcy, że:
  • miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
  • urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  • została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej,
 • terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych,
 • określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
  • środków ochronnych,
  • zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
  • celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania