Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. Wynikiem naszej pracy jest opracowanie zawierające analizę warunków ochrony przeciwpożarowej, która pozwala ocenić czy obiekt spełnia wymagania prawa i norm oraz pozwala na identyfikację działań niezbędnych do poprawy warunków bezpieczeństwa i usunięcia niezgodności mogących stworzyć zagrożenia dla ludzi i obiektu.

Dzięki naszej pracy podczas kontroli zewnętrznej możesz uniknąć wielu kłopotów, a często grzywny nakładanej przez kontrolującego.

Przeprowadzana analiza obejmuje sprawdzenie następujących elementów:

 • powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji,
 • odległość od obiektów sąsiadujących,
 • parametry pożarowe występujących substancji palnych,
 • przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego,
 • kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,
 • podział obiektu na strefy pożarowe,
 • klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych,
 • warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe,
 • sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej,
 • dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych,
 • wyposażenie w gaśnice,
 • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • drogi pożarowe.