Nadzór nad urządzeniami przeciwpożarowymi

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów. Należy pamiętać, że przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom świadczymy usługę w zakresie przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, realizujemy m.in.:

  • przeglądy i konserwację hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • badania wewnętrznej instalacji hydrantowej , w tym z ciśnieniowe badanie węży hydrantowych,
  • badania zewnętrznej sieci hydrantowej,
  • przeglądy przeciwpożarowych zbiorników wodnych,
  • przeglądy klap dymowych,
  • przeglądy bram oraz drzwi ppoż.,
  • przeglądy i konserwację elementów przyłączenia w punktach czerpania wody,
  • przeglądy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
  • przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Proponujemy również realizację powyższych czynności w ramach stałej umowy zryczałtowanej. Zapewniamy wykwalifikowany personel oraz nadzór nad terminami przeglądów.

Podobne: przeglądy, konserwacja i remonty gaśnic